XSEER Home

You Are Here

A Beautiful Photo Called "Man on the Moon"  NASA


 
XSEER Special Report - January '02  


سی سال است که به سفر انسان به کرهی ماه افتخار میکنيم. مردم آمريکا نيز بحق بخود می بالند. اما در همان روزهای اول روزنامهای در آلمان نوشت که آمريکا دارد همه را با اين دروغ بزرگ گول می زند. روزنامهای که بسرعت جمع آوری شد. آيا آمريکايی‌ها به کرهی ماه رفتند؟ يا اينکه پس از اطلاع از تحقيقات روس‌ها که حاکی از غيرممکن بودن چنين سفری بود و بدليل وجود شرايط نامطلوب و سرخوردگی افکار عمومی پس از جنگ ويتنام و عقبماندگی از روسها در برنامههای فضايی، تصميم به صحنه سازی سفر به ماه در زمين گرفتند؟  

بيل کيسينگ نويسنده کتاب "ما هرگز به ماه نرفتيم" در اثبات نظريه خود در مصاحبهای میگويد: من موتورهای موشک زيادی را در حد موتور سفينهی ماهنشين (Lunar Lander) ديده‌ام. در هيچيک از فيلم‌ها و عکس‌هايی که به‌اصطلاح از فرود روی کرهی ماه گرفتهاند کوچکترين اثری از احتراق موتور و جابجايی خاک ماه در زير ماهنشين ديده نمیشود. به‌هنگام فرود ماهنشين که درکرهی ماه بيش از يک تن وزن دارد موتور آن میبايست آنقدر بسمت پايين نيرو وارد کند که ماهنشين بهآرامی فرود آيد. بنظر من اين احتمالا بهترين دليل قابل اثبات است. همچنين نبود ستارهها در عکس‌ها و فيل‌ها.

در ادامهی مصاحبه، بيل کيسينگ میافزايد: کرهی ماه جای انسان نيست. ميزان راديواکتيو کمربند ون الن (Van Allen Belt) دور کرهی زمين و همچنين شدت راديواکتيو در ماه آنقدر زياد است که فضانوردان را نابود میکرد. احتمالا سفينههای بدون سرنشينی از شوروی و شايد هم از آمريکا روی ماه فرود آمده باشد. ولی انسان هرگز. او حتی سفر يوری گاگارين يا جان گلن به فضا را هم باور ندارد.

گفتنیست بعضی متخصصان حرفهای عکس و فيلم از اروپا و آمريکا عکس‌ها و فيلم‌های ناسا را فريم به فريم بررسی موشکافانه کرده و معتقدند اين عکس‌ها و فيلم‌ها نه در کرهی ماه که در محلی روی کرهی زمين گرفته شده است و می‌گويند در مکان فيلمبرداری از پروژکتور بعنوان خورشيد استفاده شده که سايههای غيرموازی ايجاد می کند.

کيسينگ اين‌گونه ادامه میدهد: تمام پروژهی آپولو يک دروغ بزرگ بود. فضانوردان در محلی مخفی شده و موشکی به آسمان میرود. سپس در روز بازگشت آن‌ها را در داخل کپسول نشانده و بوسيلهی هواپيما روی اقيانوس رها کرده اند.

هنگام مصاحبهی بيل کيسينگ در تلويزيون خلبانی با برنامه تماس گرفته و ادعا میکند در زمان بازگشت آپولو يازده او و تعدادی از مسافرين پروازش از سانفرانسيسکو به توکيو يک هواپيمای سی - پنجاه‌و‌هفت را مشاهده کرداند که کپسول را روی اقيانوس رها کرد و سپس چترهای راه ر سفيد و قرمز کپسول باز شد و در سطح اقيانوس فرود آمد.  Lunar module NASA

يک زمينشناس در سياتل که سنگهای کرهی ماه را آزمايش کرده است میگويد بدون ترديد سنگهای ادعايی ناسا از ماه نيست بلکه توليد آزمايشگاه سراميک ناسا میباشد که بگمان او در آنجا اجاق‌های داغی يافت می شود.

بيل کيسينگ میگويد: ناسا مصمم است کسی نتواند محل فوق سری موسوم به مکان پنجاه‌و‌يک (Area 51) در ايالت نوادا يا پايگاه هوايی نورتون که سفر انسان به ماه در يکی از اين دو محل صحنهسازی شده است را ببيند و زنده بماند. جيم اروين از آپولو پانزده که تصميم به افشاگری کل پروژه گرفته بود با من تماس گرفت تا حقايق را بگويد. چند روز بعد در اثر حملهی قلبی در گذشت.  تاموس رانولد بارون مامور تحقيق حادثهی انفجار و آتش گيری موشک در هنگام شمارش معکوس که پيش از آپولو يازده اتفاق افتاد و به مرگ سه فضانورد، گريسام، چافی و وايت منجر گرديد بود. او در گزارش پانصد صفحهای خود مديريت ناسا را زير سوال برده بود. جسد او چند روز بعد از افشاگری در مجمع تحقيقات مجلس، در خودروی خود و در تقاطع راه آهن با يک جاده پيدا شد.

به اعتقاد بيل کيسينگ ناسا، سیآیای، و کل حکومت ايالات متحده يک مجموعهی سازمان يافتهی فاسد است که تا آنجا که میتواند از مردم ماليات میگيرد، روی افکار آن‌ها کار کارشناسی مي‌کند تا سرگرم برنامههای جالب ورزشی يا برنامههای خندهدار و مسخره‌ی تلويزيونی باشند. او آمريکايیها را مردمی میداند که با کنترل حکومت بر رسانههای جمعی بخوبی شست‌و‌شوی مغزی شده و هرچه دولت بگويد باور میکنند.

بيل کيسينگ حتی مرگ کريستا مکآليف و شش فضانورد ديگر در حادثهی انفجار فضاپيمای چلنجر لحظاتی پس از پرتاب را قتل توسط ناسا میداند. چون او اولين مسافر زن و غير نظامی فضا بود که بازگشت او به افشاگری دروغ‌های ناسا میانجاميد. او میگويد وقتی سی ميليارد دلار بودجه ی سفر به ماه در اختيار داريد میتوانيد هر کار لازم است انجام دهيد، از تهيهی آخرين امکانات طراحی صحنه گرفته تا از بين بردن هر‌آن‌که قصد افشای ماجرا را دارد.  - مهران مهرافشان


Fake Moon Landing: Another website about this subject


NASA Fakes Moon Landing!

  Unknown - The following is repurposed from an e-mail for your viewing pleasure.Heroic images or NASA fraud? At last we have the conclusive proof! The image on the top clearly shows the supposed 25,000 of thrust generated by the lunar lander to arrest its descent. Yet in the image below, where is the giant crater this would have created? Looks like the complex web of NASA lies is about to unravel!
Another apparently inspirational image from the NASA archive. All seems fine at first but notice the numerous directions in which the shadows are falling (marked with arrows). This indicates that the image is probably composed of several images taken at different times (probably in a top secret studio guarded by specially trained aliens working as government agents) and joined together using advanced technology NASA always denies existed at the time.

This is the photographic equivalent of an automotive "cut-and-shut" job. If this image was your car, you wouldn't trust it to take you to the end of your road without breaking in half!Not much wrong with this picture you may think. Yet, by thinking that, you would just become yet another of NASA's conspiracy victims.

Firstly, despite the absence of an atmosphere, no stars can be seen in the sky. Secondly, the interior of the shopping basket can clearly be seen when all areas in shadow should be pitch black due to the absence of air molecules.

Nice try NASA but we are not fooled that easily!Just way too many things wrong with this picture!

Notice the absence of stars again. The arrows indicate the various directions in which shadows are falling, again showing evidence of inconsistent scene illumination. Yet there is something even more obviously wrong with this picture.

If the length of the lower support column of the lunar lander was 4 feet tall, this would indicate that the astronaut was over 8 feet tall, which none of the astronauts were. Another careless mistake from NASA.Oh yes NASA, it's all very well adding stars on this picture just to make us realize how wrong we have been. We are not fooled so easily!

If we look a bit more closely, we spot the constellation of Pegasus with the planet Saturn (marked S1) clearly visible in the top left corner. Yet at the time of the mission, although Saturn appeared to be near Pegasus from Earth, from the Moon it would have appeared to be in a completely different position (marked S2). It is almost insulting to think that NASA could get away with this obvious howler!Well, with this image where does one begin?!

Inconsistent shadows, too much ambient light and incorrect planetary positioning in the sky are all evident here. 

Also notice how the focal length of the camera lens has changed compared to the pictures above, even though the astronauts' Hasselblad cameras were only fitted with a single type of prime lens.

Just how stupid did the NASA officials think the public were?


 
 

مهران مهرافشان

Brought to you by: IRAN ARCHITECT /
Designs Unlimited / The Latest Penthouse Studio
Created and operated by:
MEHRAN MEHRAFSHAN, Lubbock, Texas
Hosted by: iPowerweb, Since Jan '02 - All Rights Reserved


E-mail this URL


A Website
with a Message